Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, w skrócie PGN, to strategiczny dokument zawierający wizję rozwoju gminy w stronę gospodarki niskoemisyjnej. Można to osiągnąć poprzez wyznaczanie realnych i mierzalnych celów, jakie mają być zrealizowane w konkretnym terminie. PGN doprecyzowuje sposób finansowania poszczególnych działań oraz to, jak będzie można monitorować postępy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi jeden z najważniejszych dokumentów, gdy gmina ma zamiar ubiegać się o fundusze unijne.

W ramach tej usługi oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania, tworzymy bazy danych na temat bieżącej emisji CO2. Ponadto wykonamy kompleksową inwentaryzację zużycia energii na obszarze gminy, sporządzimy kompletną dokumentację dotyczącą oddziaływania na środowisko. Każdy projekt opiniujemy u doradców energetycznych z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Ze względu na nasze duże doświadczenie, oferujemy merytoryczne wsparcie na każdym etapie realizacji, w tym przygotujemy projekt uchwały.

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer