Programy Ograniczenia Niskiej Emisji

Celem tworzenia Programu Ograniczania Niskiej Emisji, w skrócie PONE, jest zminimalizowanie poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Można go zrealizować poprzez likwidację źródeł ciepła, które są nieefektywne. Niezbędne są takie działania, jak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, czy korzystanie z ekologicznych i energooszczędnych urządzeń grzewczych. 

Nasza usługa obejmuje dokładną inwentaryzację źródeł emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w gminie, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do oceny oddziaływania na środowisko. Oprócz tego tworzymy bazy danych w przejrzystej formie arkusza kalkulacyjnego, a na podstawie zebranych podczas ankietyzacji informacji opracowujemy Program Ograniczania Niskiej Energii. Przeprowadzamy także potrzebne konsultacje społeczne, zatem w całym procesie pomagamy gminie od początku do końca.

Przyroda jest nieskończoną dziedziną, której środek leży wszędzie, a zakres nigdzie.

Albert Schweitzer